Finanční služby

Finanční služby nebo také produkty, které najdeme v jednotlivých finančních institucích.

Půjčka

Dvě ležící mince

Půjčka patří k nejžádanějším finančním službám.

Půjčka je smlouva, kterou jedna strana (půjčitel) straně druhé (vypůjčitel) odevzdává věc nějakou (movitou nebo nemovitou) k bezplatnému užívání na určitý čas.

Velmi žádané jsou půjčky bez potvrzení příjmů, bez ručitele a zástavy. Jednoduše řečeno nejvíc jsou zajímavé půjčky, kde dlužník poskytuje co nejmenší záruky, které nejsou administrativně náročné a zároveň jsou finančně zajímavé.

Tip: Rychlá půjčka do 24 hodin.

Hypotéka

V řečtině znamená podklad, podložení jde o zástavu nemovitosti, která umožňuje věriteli, aby z exekučního prodeje nemovitosti kryl přednostně před ostatními věřiteli svou pohledávku, pokud dlužník nezaplatí dluh i s úroky ve stanovené lhůtě.

Hypotéka má své kořeny již v antickém Řecku, kdy se rozšiřovala touto formou v souvislosti s pozemkovým úvěrem.

Dvě libry z Velké Británie

Pojištění

Pojištění je právní vztah, který vzniká zpravidla uzavřením pojistné smlouvy. Někdy je podložen přímo zákonem – například zákonné pojištění motorového vozidla.

Pojistit lze:

  • majetek – pro případ škody, zničení, ztráty, odcizení nebo jiné události
  • občana – pro případ tělesného poškození, smrti, dožití určitého věku nebo jiné události
  • odpovědnost za škodu – vzniklou na životě, zdraví nebo věci, případně jinou majetkovou škodu

Spoření

Jde o odklad použití peněžních nebo jiných prostředků. Nejvyšší úroky je možné nyní získat přes spoření s ING.

Stavební spoření

Vznik stavebního spoření můžeme vypozorovat na přelomu 20. až 30. let dvacátého století v Rakousku a Německu. Stavební spoření zde velmi úspěšně funguje až dodnes. V České republice se nabízí stavební spoření od poloviny 90. let. V současné době se stavební spoření těší velkému zájmu – celkem mají stavební spořitelny více než 5 milionů smluv o stavebním spoření.

Stavební spoření si může pořídit každá osoba s trvalým pobytem na území ČR (nemusí být občanem ČR) a přiděleným rodným číslem. Není tu žádné věkové omezení (je možné jej sjednat jak pro novorozeně, tak i pro seniora). Za osobu mladší než 18 let nebo bez právní způsobilosti sjednávají smlouvu rodiče nebo zákonný zástupce.

Vklady účastníků jsou obykle úročeny ročně 1% až 4%. Kromě úroků je výnosem i státní podpora, která dělá ze stavebního spoření atraktivní formu investice a nadprůměrné zhodnocení s minimálním rizikem.

Úvěry

Forma dočasného postoupení hodnoty ve zboží (obchodní úvěr) nebo peněžní (peněžní nebo bankovní úvěr) jedním subjektem jinému pod pomínkou, že nbude vrácena a bude zaplacen úrok.

Představuje formu pohybu peněžního fondu, kterým se řeší rozpor mezi momentem přeměny zboží v peníze a přeměny peněz ve zboží po uplynutí určité smluvní doby. Současně rozpor mezi okamžikem uvolnění peněžních prostředků a momentem jejich dalšího použití.

V předkapitalis­tických dobách měl úvěr podobu lichvy a za kapitalismu se vytváří nové úvěrové formy.

RPSN

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů je číslo, které by mělo umožňovat spotřebiteli lepší vyhodnocení výhodnosti nebo nevýhodnosti poskytovaného úvěru. Udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Od 1. 1. 2002 je každý poskytovatel spotřebitelského úvěru ze zákona povinen uvádět u své nabídky i RPSN (krom úvěrů nižších než 5000 nebo vyšších než 800 000, splatných do tří měsíců a podobně).

Zákon č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelské­ho úvěru

Leasing

V českém prostředí je slovem leasing označován finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení většinou movité věci. Je charakterizován hlavně vazbou na financovaný předmět.

Leasing se objevil až po roce 1989 a má za sebou několik let rozvoje. Kromě leasingu nabízí leasingové společnosti i další produkty: spotřebitelský úvěr (zákaznický úvěr) nebo splátkový prodej. Tyto produkty obvykle znamenají o něco větší riziko pro leasingovou společnost a proto jsou většinou o něco dražší než finanční leasing.

Formy leasingu

  • finanční leasing – předmět je celou dobu leasingu majetkem leasingové společnosti
  • operativní leasing – předmět zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy, obvykle je spojován i s dalšími službami týkající se pořizovaného předmětu (automobil, výpočetní technika,…)
  • zpětný leasing
  • kaptivní leasing